Pravni savjeti

Pravne usluge

PRAVNE USLUGE

 

Naša kompanija pruža sledeće usluge:

* Davanje pravnih savjeta

* Sastavljanje zahtjeva, drugih inicijalnih akata, kao i podnesaka u sudskim i upravnim postupcima.

 

PRIVREDNO PRAVO

 

Pored  savjetovanja iz ove oblasti, naša kompanija vrši

- osnivanja svih društava,

- restrukturiranje

- likvidaciju i stečaj društva

 

 

RADNO PRAVO

 

Radni odnosi predstavljaju kompleksan aspekt opštih i međuljudskih odnosa na poslovnom nivou koji zahtijevaju uređenje u okvirima zakonske i pravne regulative kako bi se izbjegle situacije u kojima je na bilo koji način oštećen poslodavac ili radnik. Pravna struka pruža adekvatnu podršku bez koje bi poslovanje bilo znatno otežano.

Naša kompanija u području radnog prava pruža usluge savjetovanja poslodavca i radnika o pravima i obvezama iz radnog odnosa, savjetovanja u postupku disciplinske odgovornosti (sastavljanje ugovora o radu, ugovora o djelu, donošenje raznih rješenja za potrebe poslodavca, zatim savjetovanje u vezi disciplinskih poastupaka i dr.), izrada opštih akata i pravilnika o radu kao i odluka iz oblasti radnog prava.

 

 

SVOJINSKI ODNOSI

 

Poslovni subjekti i građani pravnu sigurnost u pogledu pravnog prometa nekretnina osiguravaju upisom u katastar. Nerijetko taj proces obuhvata mnogobrojne kompleksne postupke i u tom procesu neizbježna je pravna podrška.

 

Zbog velike zainteresovanosti lica za pitanja iz oblasti stvarnih prava na nepokretnostima, naša kompanija  nudi pravno savjetovanje iz ove oblasti. 

 

Takodje, naš tim nudi i pravno savjetovanje i izradu svih ugovora, u notaskoj i drugoj formi, kao i zastupanje u postupcima pred katastrom i ostalim nadležnim tijelima.

 

Proces savjetovanja i sastavljanja ugovora o kupoprodaji (poklonu, razmjeni i dr.) i/ili opterećenju nepokretnosti, savjetovanja pri upisu i brisanju stvarnih prava u katastarskoj evidenciji, kao i  savjetovanje, izradu i analizu ugovora o građenju takođe su usluge koje klijenti povjeravaju našem timu i koje čine dio cjelovite efikasne pravne pomoći u oblasti svojinskog prava.

 

 

OBLIGACIONO PRAVO

 

Pravno savjetovanje i sastavljanje svih vrsta građansko pravnih ugovora u notarskoj formi (radi solemnizacije) i dr. formi.

 

NASLJEDNO PRAVO

Savjetovanje po svim pitanjima iz nasljednopravne oblasti.

 

Zastupanje u postupcima pred notarom i nadležnim sudom. Sastavljanje testamenata u notarskoj i dr. formi.

 

 

PORODIČNO PRAVO

Pravno savjetovanje i sastavljanje bračnih ugovora

Sastavljanje ugovora o diobi bračne imovine u notarskoj formi radi solemnizacije

 

 

Profesionalan savjet potraži od profesionalca, a ne od prijatelja.

 

Najbolji marketing je preporuka zadovoljnih klijenata.

 

 

Potrebno je 20 godina za uspjeh preko noći.

Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada.

 

Vrijeme je mjera za posao.

 

Ako nesto ne znaš raditi plati onog ko zna, manje će te koštati.

Copyright © Bogić - Pravni savjeti

Dalmatinska br. 12, +382 (0)20 510 590, +382 (0)68 000 212