Pravni savjeti

Statut


Na osnovu odredbi člana 104. stav 5. i člana 106.stav 1.tačka1. i stav 3. Zakona o notarima «Službeni list RCG », broj 68/2005 i «Službeni list CG », broj 49/2008 i odredbi člana 6. Odluke o osnivanju Notarske komore Crne Gore, Osnivačka Skupština Notarske komore Crne Gore, na Osnivačkoj skupštini, održanoj u Podgorici, dana 29.04.2011. godine,   donosi :

 

 

S T A T U T

NOTARSKE KOMORE CRNE GORE

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom uređuju se: zadaci, unutrašnja organizacija i rad Notarske komore Crne Gore (u daljem tekstu: Notarska komora), izbor, prava i dužnosti njenih organa, prava i dužnosti notara, zamjenika notara, notarskih saradnika i pripravnika prema Notarskoj komori, organi za pokretanje i vođenje disciplinskog postupka, način vršenja javnih ovlašćenja, vođenje državnog Registra testamenata i druga pitanja od značaja za notarsku službu i rad Notarske komore, ako drugačije nije određeno Zakonom o notarima.

Član 2.

Notarska komora se osniva pod nazivom : Notarska komora Crne Gore.

Skraćeni naziv Notarske komore je : NKCG.

Sjedište Notarske komore je u Podgorici.

Član 3.

Notarska komora je obavezna profesionalna organizacija notara, koji imaju sjedište na teritoriji Crne Gore.

Članovi Notarske komore su svi notari upisani u Imenik notara Notarske komore.

Član 4.

Notarska komora stiče svojstvo pravnog lica upisom kod nadležnog državnog organa.

Notarska komora za svoje obaveze odgovara svim svojim sredstvima.

Notarsku komoru predstavlja i zastupa Predsjednik Notarske komore.

U slučaju njegove spriječenosti zamjenjuje ga potpredsjednik, a u slučaju spriječenosti potpredsjednika, najstariji član Skupštine Notarske komore.

Copyright © Bogić - Pravni savjeti

Dalmatinska br. 12, +382 (0)20 510 590, +382 (0)68 000 212