baner-1.jpg

Ko je notar

Ko je notar?

Notar vrši notarsku službu kao javnu službu, profesionalno i kao isključivo zanimanje, te osoba od javnog povjerenja, čiji rad podliježe kontroli države.

Isprave koje notar sastavi i potvrdi imaju karakter javnih isprava.

 

Šta radi notar?

Notar sastavlja i potvrđuje notarske akte (ugovore, zapisnike) za koje Zakon propisuje da isti moraju biti sastavljeni u formi notarskog akta i potvrđeni od strane notara.

- Notar izdaje potvrde i vrši ovjeru prepisa dokumenata, fotokopija dokumenata i potpisa

- Notar prima u depozit isprave, novac, hartije od vrijednosti, dragocijenosti i dr. predmete, a može provoditi ostavinske postupke, te sastavljati i čuvati testamente.

 

Kada se morate obratiti Notaru?

Kada želite da sklopite ugovore (pravne poslove) koji za predmet imaju nekretninu, kao i ugovore koji prema važećim Zakonima, moraju biti sastavljeni u formi notarskog akta i potvrđeni od strane notara:

1. ugovor o kupoprodaji nepokretnosti (stan, zemljište, prenos drugih prava na nepokretnostima.)

2. ugovor o hipoteci

3. ugovor o poklonu nepokretnosti

4. predbračni i bračni ugovori, kao i ugovori o imovinskim odnosima među bračnim i vanbračnim drugovima

5. ugovor o diobi nepokretnosti

6. ugovor o zakupu poslovnih prostora

7. ugovor o raspodjeli i ustupanju imovine za života, ugovor o doživotnom izdržavanju i nasljedničke izjave

8. ugovor o raspolaganju imovinom maloljetnih lica i lica koje nemaju poslovnu sposobnost

9. ugovora koje preduzimaju slijepa, gluva, nijema ili gluvonijema lica 

U ovoj formi moraju biti sastavljeni i potvrđeni svi predugovori,

aneksi, punomoćja, i druge izjave volje koje su vezane za naprijed navedene pravne poslove, kao i pravni poslovi za koje je bilo kojim Zakonom određeno da moraju biti sklopljeni u pisanoj formi.

 

U kojim slučajevima se još možete obratiti notaru?

- kada želite da zaključite ugovor-pravni posao za koji Zakonom nije propisana pismena forma,

- kada želite da ovjerite fotokopiju nekog Vašeg dokumenta,

- kada želite da ovjerite prepis nekog dokumenta,

- kada želite da ovjerite potpis na određenoj ispravi ili ovjerite izvod iz poslovnih knjiga,

- izdavanje potvrde da je lice u životu,

- izdavanje potvrde o ovlašćenju za zastupanje privrednih društava i drugim činjenicama koje se vode pri registru privrednih društava i druge potvrde,

- sastavljanje i ovjera testamenta i njegovo čuvanje, kao i čuvanje testamenta koji nije sastavljen pred tim Notarom.

 

Slučajevi u kojima će notar odbiti preduzimanje službene radnje?

- ukoliko postoje zakonski razlozi za izuzeće notara

- ako stranka zahtjeva da Notar preduzme radnju koja je po Zakonu nedozvoljena

- ukoliko Notar smatra da stranka preduzima radnju prividno u cilju izbjegavanja zakonskih obaveza ili bi preduzimanjem određene radnje protivpravno oštetila treće lice

- kada zbog maloljetstva ili nekog drugog zakonskog razloga stranka ne može punovažno preduzimati određene radnje

 

Naknada za rad notara?

Notar ima pravo na naknadu za svoj rad i naknadu troškova u vezi sa obavljanjem posla u skladu sa notarskom Tarifom.

Notar je dužan da stranci izda  potvrdu o plaćenoj naknadi i troškovima.

 

Razlika između notara i advokata?

Notar                                

- nepristrasan savjetnik svih učesnika u postupku

- isprave koje sastavlja i potvrđuje notar imaju svojstvo javne isprave, a u određenim slučajevima one imaju svojstvo izvršne isprave 

Advokat

- savjetnik samo jedne stranke u postupku,

- nema ovlašćenja za izdavanje javne isprave