baner-1.jpg

Odluka o notarima

CRNA GORA

Vlada Crne Gore

Ministarstvo pravde

Broj : 0 1 - 1 8 3 4 / 1 1

Podgorica ,3 0.mart 2011.godine

 

Na osnovu člana 15 Zakona o notarima ( „Službeni list RCG“ ,b r .68/05 i „Službeni list CG“,49/08 ) , minister pravde dana 3 0 .marta 2 0 1 1 . godi ne donio je

O D L U K U

O IMENOVANJU NOTARA

I .

1 ) Za područje Osnovnog suda u Baru, sa slu žbenim sjedištem u Baru , imenuju se :

   1 .Lekć Pake

   2 . Milošević Marina

   3 . Redžepagić Senad

2 ) Za područje Osnovnog suda u Beranama , sa službenim sjedištem u Beranama , imenuje se :

   1 . Adrović Harun

3 ) Za područje Osnovnog suda u Bijelom Polju, sa službenim sjedištem u Bijelom Polju , imenuju se :

   1 . Konatar Biljana

   2 . Bogavac Svetozar

4 )Za područje Osnovnog suda u Danilovgradu, sa službenim sjedištem u Danilovgradu , imenuje se :

   1 . Vujović Ranka

5 ) Za područje Osnovnog suda u Kotoru, sa službenim sjedištem u Kotoru , imenuju se :

   1 . Kaščelan Branka

   2 . Kovačević Irena

6 ) Za područje Osnovnog suda u Kotoru, saslužbenim sjedištem u Budvi , imenuju se :

   1 . Polović Irena

   2 . Knežević Dalibor

7 ) Za po dručje Osnovnogs udau Kotoru, sa službenim sjedištem u Tivtu , imenuje se :

   1 . Janković Rajko8 ) Za po dručje Osnovnog suda u Nikšiću, saslužbenim sjedištem u Nikšiću , imenuju se :

   1 . Kostić Lela

   2 . Perović Marinko

   3 . Marković Ljubiša

9 )Za područje Osnovnog suda u Podgorici , sa službenim sjedištem u Podgorici , imenuju se :

   1 . Vukčević Slavka

   2 . Radović Sonja

   3 . Bošnjak Slavica

   4 . Vukčević Andrijana

   5 . Vukičević Branislav

   6 . Ćurić Darko

   7 . Stojković Anka

   8 . Ćepić Tanja

   9 . Bogić Mira

 10 . Klikovac Radmila

 11 . Klikovac Lidija

 12 . Adžić Jadranka

10 ) Za područje Osnovnog suda u Rožajama , sa slu žbenim sjedištem u Rožajama , imenuje se :

   1 . Kožar Feho

11 )Za područje Osnovnog suda u Ulcinju, sa službenim sjedištem u Ulcinju , imenuju se :

   1 . Kalabrezi Gzim

   2 . Ismailaga Ilirijana

12 ) Za područje Osnovnog suda u Herceg Novom, sa službenim sjedištem u Herceg Novom, imenuju se :

   1 . Antunović Ljubica

   2 . Marić Tamara

   3 . Milošević Anđelko

13 ) Za područje Osnovnog suda u Cetinju, sa službenim sjedištem u Cetinju , imenuje se :

   1 .Vujović Irena

I I . Imenovani notari polažu zakletvu , najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja .